Zapraszamy

do Szczecina

Informujemy

Fundacja „SUN & SAIL” zajmuje sie wdrożeniem projektu pn. „Port Jachtowy - Marina Dąbie” na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Inwestycyjego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przystani – portu jachtowego dla obsługi żeglarskiego ruchu turystycznego w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. W Szczecinie Dąbiu przy Plaży Dąbie powstaje port przeznaczony do obsługi sezonowej i całorocznej jednostek żaglowych i żaglowo – motorowych o zróżnicowanym zakresie wielkości; od 8.0 do 15,0 metrów. Swoje miejsce mieć będą również kajakarze, gdyż przewidziano obniżony pomost dla 10 kajaków. Głębokość portu wyniesie od 3 do 3,5 m.

01 Wartość projektu

Ponad
12,3 mln zł

02 Wartość dofinansowania

4,8 mln zł
z projektu RPO WZ 2014-2010

03 Termin realizacji

Grudzień
2018

04 Fundatorzy

Tian Yu Sp. z o.o.
Recca Investment Sp. z o.o.

05 Główny wykonawca

UW Service
Sp. z o.o.

06 Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

HCE Poland Sp. z o.o.

O fundacji

Cele fundacji będą realizowane również w „Porcie Jachtowym - Marina Dąbie”.

Organami fundacji jest Zarząd oraz Rada Fundacji. Prezesem Zarządu jest Bożena Szeszko.

Aktualności

Szczecin, 22.05.2017

Dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

To firma HCE Poland Sp. z o.o.
Więcej informacji na stronie HCE Poland

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

Szczecin, 24.04.2017

Wybrano wykonawcę

Rozstrzygnięto ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”. Informacja o Wybranym Wykonawcy:

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych
UW Service Sp. z o.o. ul. Ogińskiego 14A/1
71-431 Szczecin
NIP: 851-28-47-324

Więcej informacji na BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

Szczecin, 07.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017

RW związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, przyznającym Fundacji "SUN & SAIL" z siedzibą w Szczecinie dofinansowanie projektu nr RPZP.04.09.00-32-0015/16-00 pn "PORT JACHTOWY - MARINA DĄBIE", Fundacja zaprasza do składania ofert zgodnie z dokumentacją:

Więcej informacji na BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

fundusze_europejskie pomorze_zachodnie unia_europejska